Famous Belgian Beer Wij zorgen voor jouw plezier met bier van hier!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst afgesloten door een bezoeker van de webshop toegankelijk via de website www.fbbevents.be (hierna “klant”) met Famous Belgian Beer Shop & Events, met maatschappelijke zetel te 3920 Lommel, Slinkerstraat 26, met ondernemingsnummer 0897.166.460 Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met de klant. Er kan alleen uitdrukkelijk schriftelijk van worden afgeweken.

1.2. Deze algemene voorwaarden primeren op de voorwaarden die van de klant of van een derde uitgaan, ook indien Famous Belgian Beer Shop & Events deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft.

1.3. De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de klant uitdrukkelijk aanvaard door het sluiten van een overeenkomst met Famous Belgian Beer Shop & Events via de webshop, en dit conform de modaliteiten van artikel 10 van de voorliggende algemene voorwaarden.

1.4. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd zouden worden, brengt dit niet de nietigheid van de overige algemene voorwaarden met zich mee. Famous Belgian Beer Shop & Events verbindt zich ertoe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule, die zal overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van Famous Belgian Beer Shop & Events, dan wel er zo dicht mogelijk bij aansluit.

Artikel 2: Prijs 

2.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief B.T.W, accijnzen & statiegeld (indien dit van toepassing is). De prijzen die staan vermeld op datum van de bestelling, zijn van toepassing.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven.

2.2. De leveringskosten worden meegedeeld aan de klant alvorens deze overgaat tot bestelling. Door het plaatsen van de bestelling erkent de klant dat deze kosten volledig ten zijnen laste zullen vallen.

2.3  Famous Belgian Beer Shop & Events behoudt zich het recht voor om eventuele typfouten m.b.t. de prijsopgave te corrigeren. Famous Belgian Beer Shop & Events kan de prijzen eenzijdig wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden buiten haar wil om zoals o.a. wijziging van B.T.W., belastingen en accijnzen, leveringskosten, aankoopkosten, grondstoffen, etc. Deze lijst van objectieve omstandigheden is niet exhaustief en geldt bij wijze van voorbeeld.

Artikel 3: Bestelling

3.1. De overeenkomst tussen de klant en Famous Belgian Beer Shop & Events komt geldig tot stand op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling. De bestelling wordt geplaatst door het elektronisch versturen ervan aan Famous Belgian Beer Shop & Events wanneer de klant de hyperlink “bestelling plaatsen” aanklikt.

3.2. Famous Belgian Beer Shop & Events verkoopt en levert enkel goederen aan meerderjarigen.

3.3. Een bestelling kan enkel bevestigd worden wanneer u voor een minimum van €25.00 (excl. Verzendkosten) aan producten in uw winkelmand heeft.

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud

4.1. De artikelen blijven eigendom van Famous Belgian Beer Shop & Events tot integrale betaling van de aankoopprijs en, desgevallend, de verzendkosten.

Artikel 5: Betaling

5.1. Betaling gebeurt steeds elektronisch en is onmiddellijk betaalbaar op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 6: Levering


6.1. De levering van de aangekochte goederen gebeurt in principe uiterlijk binnen een termijn van vijf (5) werkdagen na ontvangst van de betaling, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

Vertraging in de levering van deze goederen of diensten geeft in geen enkel geval recht op enige schadevergoeding.

6.2. Voor de levering van de bestelde goederen doet Famous Belgian Beer Shop & Events beroep op de diensten van DPD en/of post.nl dewelke  elk een eigen leveringsschema hanteren.

6.3. Indien de klant op het ogenblik van levering niet thuis is of niet in de mogelijkheid verkeert om de levering te aanvaarden, zal er een tweede poging gedaan worden.

6.4. Indien bepaalde goederen na bestelling om welke reden dan ook niet leverbaar blijken te zijn of niet (mee) geleverd worden, heeft Famous Belgian Beer Shop & Events  verminderd de bepalingen van artikel 9, de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden met terugbetaling van de aankoopprijs van de niet-geleverde goederen, dan wel om de goederen zo spoedig mogelijk na te leveren op eigen kosten.

Dergelijke ontbinding of nazending kan geen aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding in hoofde van Famous Belgian Beer Shop & Events.

6.5. Famous Belgian Beer Shop & Events brengt de klant in de gevallen als omschreven in artikel 6.4., zo spoedig mogelijk op de hoogte van het verdere verloop van de levering van haar bestelling. De klant heeft steeds de mogelijkheid om een nazending te weigeren. 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1. Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Famous Belgian Beer Shop & Events niet. Famous Belgian Beer Shop & Events is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Famous Belgian Beer Shop & Events  is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met ons via +32479/200.414 of via fbbevents@skynet.be.

7.2. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Famous Belgian Beer Shop & Events . Famous Belgian Beer Shop & Events kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder  voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

7.3. Bovendien kan Famous Belgian Beer Shop & Events in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade. De omvang van enige mogelijke vergoeding van directe schade wordt beperkt tot het bedrag van de betreffende aankoop.

Artikel 8: Herroepingsrecht

Informatie omtrent het herroepingsrecht:

8.1. De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen zonder opgave van reden en zonder kosten (tenzij voor de kosten vermeld in artikel 8.4 en 8.7). De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

8.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (per gewone post: Famous Belgian Beer Shop & Events, 3920 Lommel, Slinkerstraat 26, of per e-mail: fbbevents@skynet.be) via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Uitzondering op het herroepingsrecht

8.3. U heeft geen recht om de overeenkomst te herroepen als uw bestelling bestaat uit verzegelde goederen waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. Na het openen of wijzigen van de veiligheidsverpakking die het artikel geheel of gedeeltelijk bedekt, kan u de aankoop niet meer herroepen.

8.4. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug, onverminderd hetgeen werd bepaald in artikel 8.8.

8.5. De terugbetaling geschiedt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft aangegeven; in ieder geval zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor deze terugbetaling.

8.6. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld, aan ons (Famous Belgian Beer Shop & Events , 3920 Lommel, Slinkerstraat 26) terug te zenden of te overhandigen. Dit gebeurt tijdig indien u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

8.7. De klant zal de kost voor het terugzenden zelf moeten dragen.

8.8. Famous Belgian Beer Shop & Events mag wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen.

8.9. De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Artikel 9: Overmacht

9.1. In situaties van overmacht (zoals bijvoorbeeld oorlog, staking, lock-out, energiestoringen, diefstal, brand, logistieke problemen bij derden, etc.) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat Famous Belgian Beer Shop & Events niet of niet tijdig kan voldoen aan haar verplichtingen is  Famous Belgian Beer Shop & Events niet aansprakelijk voor enige schade die de klant zou lijden en kan zij in geen enkel geval enige vergoeding verschuldigd zijn. De verplichtingen van Famous Belgian Beer Shop & Events worden opgeschort voor de duur van de overmacht.

Artikel 10: Uitdrukkelijke aanvaarding

10.1. Het plaatsen van een bestelling bij Famous Belgian Beer Shop & Events via de webshop is enkel mogelijk indien de klant zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met de inhoud en de toepasselijkheid van de voorliggende algemene voorwaarden op de af te sluiten koopovereenkomst. Hiertoe zal de klant, voorafgaand aan het afronden van de bestelling, de checkbox naast de vermelding “Akkoord met Algemene Voorwaarden” dienen aan te vinken.

Artikel 11: Productinformatie

11.1. Famous Belgian Beer Shop & Events streeft er naar om haar klanten in de mate van het mogelijke nauwkeurig, volledig en correct te informeren omtrent de producten die zij aanbiedt.

Het betreft een middelenverbintenis.

11.2. Ingeval er discrepanties zouden bestaan tussen de informatie die wordt verstrekt door Famous Belgian Beer Shop & Events  en deze die vermeld staat op de productetiketten, zal de informatie op de productetiketten primeren.

11.3. De klant dient minstens alvorens tot consumptie over te gaan de beschikbare productinformatie te controleren. Door consumptie doet de klant uitdrukkelijk afstand van enig verhaal of enige vordering ten opzichte van Famous Belgian Beer Shop & Events .

Artikel 12: Klachten

12.1. Zichtbare gebreken dienen onmiddellijk bij de levering vermeld te worden op de afleveringsnota, leveringsbon of vrachtbrief.

12.2. Eventuele andere klachten dienen onmiddellijk, en uiterlijk binnen een termijn van veertien (14) dagen na ontvangst van de aangekochte goederen, aan Famous Belgian Beer Shop & Events overgemaakt te worden via mail, fbbevents@skynet.be

Artikel 13: Toepasselijk recht en rechtsmacht

13.1. Alle rechtsbetrekkingen tussen Famous Belgian Beer Shop & Events  en de klant zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.

13.2. Voor ieder geschil tussen partijen zijn, zelfs indien er reeds een tussenkomst vanwege de Geschillencommissie BeCommerce is geweest, uitsluitend de rechtbanken van het resort van het Hof van Beroep te Antwerpen, afdeling Hasselt, bevoegd.

Onderkant formulier